§ 1. Hoved- og binavn
Selskabets navn er ”Dansk Selskab for Good Clinical Practice”.
Selskabets binavn er “Danish Society of Good Clinical Practice”.

§ 2. Forkortelse
Selskabets hoved- og binavn forkortes ”DSGCP”.

§ 3. Sekretariat og hjemsted
Selskabets daglige drift og administration varetages af et sekretariat, som etableres hos en af bestyrelsen udvalgt og kontraheret tredjemand.

Selskabet har hjemsted c/o sekretariatet, hvis adresse og kontaktdetaljer fremgår af selskabets hjemmeside.

§ 4. Formål
Selskabets formål er:

I.    Gennem møder, kurser, og lign. arrangeret for selskabets medlemmer at udbrede kendskabet til og diskutere Good Clinical Practice (”GCP”), GCP-kravene og klinisk forskningsmetodologi.

II.    At følge med i den nationale og internationale udvikling inden for GCP og klinisk forskningsmetodologi samt at orientere selskabets medlemmer om denne udvikling.

III.    At have kontakt til andre videnskabelige selskaber, instanser, organisationer og interesser, der er involverede i klinisk forskning, f.eks. klinikere, behandlingsenheder i sygehusvæsenet, Det Videnskabsetiske Komitésystem, sundhedsmyndigheder, medicinalindustri og medicinsk udstyrsindustri.

§ 5. Medlemskab
Som medlemmer af DSGCP optages kontingentbetalende I) individuelle fysiske personer (kollektivt ”Medlemmer”), og II) kollektive interesser, såsom hospitalsafdelinger, juridiske personer, offentlige forvaltninger eller lign. (kollektivt ”Enheder”), forudsat at sådanne Medlemmer og Enheder arbejder med, eller interesserer sig for, kliniske undersøgelser eller afprøvninger på mennesker.

Medlemmer kan udnævnes til æresmedlemmer af selskabet af en enig bestyrelse. Æresmedlemmer er kontingentfri, men anses i alle andre sammenhænge for almindelige Medlemmer. Udnævnelsen, som skal finde sted på en ordinær generalforsamling, kan opnås af Medlemmer, der har ydet en enestående indsats for fremmelse af selskabets formål.

Enheder, der melder sig ind i selskabet, har ret til at sende ansatte, der hver især opfylder kravene til Medlemskab, til selskabets arrangementer.

Såvel Medlemmer som Enheder skal meddele sekretariatet deres kontaktdetaljer, herunder meddele selskabet en e-mailadresse, hvorpå Medlemmet eller Enheden kan tilskrives, herunder modtage kontingentopkrævninger og meddelelser om selskabets virke, med frigørende virkning for selskabet.

§ 6. Kontingent og aktivitetsgebyrer
Kontingent, som betales af såvel Medlemmer, som af Enheder, betales for perioden 01. januar til 31. december. Der betales fuldt kontingent i såvel indmeldelses-, udmeldelses-, som eksklusions år, uanset om medlemskabet alene dækker en del af perioden 01. januar til 31. december.

Kontingenter betales i henhold til opkrævning udsendt elektronisk og/eller pr. brev af sekretariatet på selskabets vegne efter afholdelse af hvert års ordinære generalforsamling. Ved manglende indbetaling udsender sekretariatet én rykker med fastsat seneste frist for indbetaling. Hvis et Medlem eller en Enhed ikke har betalt kontingent senest 14 (fjorten) dage efter den i rykkerbrevet fastsatte betalingsfrist, betragtes Medlemmet eller Enheden som udmeldt pr. datoen for fristudløb.

Medlems- og Enhedskontingenternes størrelse fastsættes af generalforsamlingen for perioden fra den ordinære generalforsamlings afholdelse til selskabets næste ordinære generalforsamling. Kontingentet fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen kan fastsætte et loft for antallet af aktivitetsdeltagere tilmeldt via et Enheds-medlemskab. Bestyrelsen kan dog fravige sådanne generelle regler, dersom bestyrelsen ønsker at afholde arrangementer målrettet særlige medlemsgrupperinger, herunder hvis fravigelse anses for hensigtsmæssigt for at få et kursus fuldtegnet.

§ 7. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse af selskabet skal ske ved skriftlig, herunder pr. e-mail, meddelelse til bestyrelsen c/o sekretariatet, jf. § 3 ovenfor.

Bestyrelsen kan med almindeligt stemmeflertal ekskludere Medlemmer, herunder æresmedlemmer og Enheder, med omgående virkning, hvis sådanne Medlemmer og/eller Enheder modarbejder selskabets interesser.

Eksklusioner meddelt af bestyrelsen kan påklages til generalforsamlingen. Tilsidesætter generalforsamlingen eksklusionen med almindeligt stemmeflertal, da bortfalder eksklusionen med virkning fra bestyrelsen traf sin beslutning, som således annulleres med tilbagevirkende kraft.

Forslag om eksklusion af et Medlem eller en Enhed kan endvidere fremsættes af mindst 25 % af samtlige stemmeberettigede Medlemmer; hvilke forslag afgøres på en generalforsamling efter reglerne anført i § 8.

§ 8. Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden den 01. maj. Den ordinære generalforsamling indkaldes med et skriftligt, evt. elektronisk udsendt, varsel på mindst 3 (tre) uger.  Indkaldelse sker ved udsendelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent.
2.   Formandens beretning for det forgangne år.
3.   Aflæggelse af revideret regnskab for det forgangne år.
4.   Budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingenter.
5.   Valg til bestyrelsen.
6.   Valg af revisor og/eller revisorsuppleant.
7.   Forslag fra bestyrelsen.
8.   Forslag fra medlemmerne.
9.   Dato for næste generalforsamling.
10.  Eventuelt.

Medlemmer og Enheder kan senest 1 (en) uge efter sekretariatets udsendelse af indkaldelse til generalforsamling sende bestyrelsen, c/o sekretariatet, forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslagene skal være ledsaget af en kort motivering.

Senest 1 (en) uge før generalforsamlingens afholdelse rundsender sekretariatet modtagne forslag samt den fremsendte motivering til Medlemmerne og Enhederne.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 (to) ugers varsel.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 6 (seks) uger efter, at mindst 25% af Medlemmerne har begæret det, med angivelse af de forslag, som ønskes behandlet.

Der føres referat over forhandlingerne på generalforsamlingerne. Det af formanden og dirigenten godkendte referat udsendes til samtlige Medlemmer og Enheder og så vidt muligt senest 1 (en) måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 9. Generalforsamlingsprocedurer
Generalforsamlingens dirigent vælges uden for bestyrelsen efter bestyrelsens indstilling. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller selskabsrevisor eller suppleant for selskabsrevisor.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter. Hvis dirigenten eller 2 (to) af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede Medlemmer stiller krav derom, skal afstemningen være skriftlig.

Hvert Medlem, herunder ethvert æresmedlem, har stemmeret på generalforsamlingen, Medlemmer dog kun, hvis de ikke er i kontingentrestance. Enheder har ikke stemmeret.

Medlemmer og repræsentanter for Enheder kan opstilles til valg til bestyrelsen. Alle kan opstilles til revisor og revisorsuppleant. Opstilling skal foretages af bestyrelsen eller af et stemmeberettiget Medlem, der også kan indstille sig selv.

Bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 2 (to) år ad gangen. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer frasiger sig deres bestyrelsespost mellem to generalforsamlinger, er bestyrelsen alene forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af erstatningsmedlemmer på dagsordenen, for så vidt bestyrelsens medlemsantal er faldet til færre end 3 (tre). Bestyrelsen kan dog altid foretage en sådan indkaldelse, selvom antallet af tilbageværende bestyrelsesmedlemmer er højere end nævnte minimum. Valg af bestyrelsesmedlemmer på sådanne ekstraordinære generalforsamlinger gælder alene frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Såfremt revisor frasiger sig sin revisorpost indtræder revisorsuppleanten frem til førstkommende generalforsamling, hvor der foretages valg af revisor.

§ 10. Bestyrelse
Bestyrelsen består af fra og med 3 (tre) til og med 9 (ni) medlemmer valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 (tre) medlemmer eller flere er til stede, herunder eventuelt telefonisk, ved et møde. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende og i formandens fravær, næstformandens.

De på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger indføres i et beslutningsreferat. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne snarest efter bestyrelsesmødet og godkendes senest på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Beslutningsreferaterne skal stilles til rådighed for selskabets revisor i forbindelse med revision af selskabets regnskaber.

§ 11. Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og næstformanden i forening, eller af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med 1 (et) andet bestyrelsesmedlem.

Kassereren kan dog forpligte selskabet ved foretagelse af transaktioner, hvis værdi ikke overstiger i alt DKK 20.000 (eller modværdien i udenlandsk valuta), ekskl. moms. Dispositioner foretaget af kassereren alene skal tiltrædes af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde og skal noteres som værende behandlet i beslutningsreferatet.

§ 12. Regnskab og administration
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Det af kassereren pr. 31. december afsluttede regnskab skal foreligge påtegnet af kasserer og revisor ved generalforsamlingen. Regnskabet bør være klar til revisorpåtegning senest 14 (fjorten) dage før generalforsamlingen.

§ 13. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede Medlemmers stemmer, når ændringsforslaget forinden har været udsendt skriftligt, herunder elektronisk, eller offentliggjort på selskabets hjemmeside, senest 1 (en) uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. § 8 om motiverede ændringsforslag.

§ 14. Forhold til andre organisationer
Selskabet er uafhængigt af branche- og interesseorganisationer.

§ 15. Selskabets opløsning
Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af selskabets stemmeberettigede Medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af disse stemmer for.

Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 2/3 af selskabets stemmeberettigede Medlemmer til stede, men flertallet stemmer for opløsningen, skal der mindst 6 (seks) og højst 8 (otte) uger senere afholdes ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede Medlemmer.

Ved selskabets opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af selskabets eventuelle formue efter bestyrelsens indstilling. Midlerne kan ingensinde udloddes til deling blandt Medlemmerne eller Enhederne, men skal anvendes til forfølgelse af selskabets formål, subsidiært udbetales til godtgørende formål.

—000—

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlinger afholdt den 13. februar 1989, den 26. februar 1990 (Navneændring), den 18. februar 1991, den 28. februar 1994, den 11. marts 2002, den 17. marts 2005, den 9. marts 2011 samt den 25. marts 2015.

Hent vedtægterne her (pdf)